1 - فروشگاه مرکزی انتشارات درسه تهران 2- شرکت ماه پیشونی ( باغ کتاب تهران)