انتشارات دانش آفرين و انتشارات رشد انديشه در طي سال هاي اخير اقدام به توليد محصولات برتر آموزشي منطبق بر آخرين تغييرات كتاب هاي درسي نموده اند.شايان ذكر است كه اكثر اين محصولات داراي تأييديه از دفتر انتشارات آموزشي و كمك آموزشي وزارت آموزش و پرورش مي باشند.